kwaliteit

Truus Hazenbosch is als orthopedagoog lid van het NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.) Zij is gebonden aan de beroepscode van het NVO

Geertje Schipper is Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd en als zodanige gebonden aan de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Kim Pieron is als orthopedagoog lid van het NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. Zij is gebonden aan de beroepscode van het NVO

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die ik over u heb vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht u een klacht hebben over ons of onze werkwijze, probeer dit dan zo snel mogelijk met ons te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar een andere psycholoog of u kunt overwegen een klacht in te dienen bij het NIP of NVO.